Đang Thực Hiện

matlab based path finder with camera

a video is processing.a start point and end point and obstacles [url removed, login to view] point is blue and obstacles are [url removed, login to view] passing obstaclesia robot simulation should find the end point.

Kỹ năng: Thuật toán, Matlab and Mathematica

Xem thêm: robot algorithm, path algorithm, algorithm robot, algorithm finder, matlab video, matlab find, video simulation, algorithm find, algorithm mathematica, simulation based, matlab based, video processing algorithm matlab, camera simulation, robot simulation, robot matlab, matlab processing, video matlab, video processing algorithm, matlab robot simulation, software based matlab, simulation robot matlab, robot simulation matlab, robot matlab simulation, matlab robot, based camera

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Turkey

Mã Dự Án: #4555891

1 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

Shvet5

I have an experience in matlab in image processing.

$77 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0