Đã hoàn thành

simmechanics

Được trao cho:

RotorProgrammer

Hello. I have experience in Simulink and SimMechanics and ready to help you.

$90 USD trong 2 ngày
(25 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

bchandra1955

Sure, expert engineer here.

$109 USD trong 1 ngày
(28 Nhận xét)
5.1