Đã hoàn thành

Create an application using artificial neural network

Được trao cho:

webqamarivic1

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

botMobFLFTDL

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mdebelentest001

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
webQA

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
signupdemo1

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0