Đang Thực Hiện

Create an application using artificial neural network

Đã trao cho:

webqamarivic1

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $114 cho công việc này

t3rm1n4torz

I can complete your project in short time thank you ... Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$244 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
botMobFLFTDL

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mdebelentest001

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
webQA

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
signupdemo1

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0