Đang Thực Hiện

Engineer Expert with Matlab

I need the help of an expert in matlab who knows fuzzy logic, solve a simple Hopfield Network mathematically perfectly urgently, your help would be highly appreciated thanks

Kĩ năng: Matlab and Mathematica, Thuật toán, Kĩ thuật điện, Toán học, Kĩ thuật viễn thông

Về khách hàng:
( 90 nhận xét ) AGBADO OKE ARO, Nigeria

ID dự án: #34755882