Đã Đóng

Local Jobs

Construir un sistema de calificación. Puntos de corte y baremos de un instrumento psicometrico

Kỹ năng: Toán học, Matlab and Mathematica, Thống kê SPSS, Phân tích thống kê, Statistics

Xem thêm: courier jobs local, local jobs special machin design assembly

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Santa Marta, Uruguay

Mã Dự Án: #14567397

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Thêm

$60 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
5.4