Đang Thực Hiện

10 Math Problems

Đã trao cho:

tudorelu

35$ in 0 days Relevant Skills and Experience degree in stats and maths/master in fin math/owner domain I hosted several websites such as www.tstratulat.com/Tommy4x/tommy4x_en.php /an apk for a firm in Canada/ www.w3sc Thêm

$35 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0