Đang Thực Hiện

Presentaton slides & A1 Poster (Diesel Engines) : 5744

A1 Poster that include important parts of the work.

20 presentation slides that includes a small introduction one or two paragraphs and important points from the work and some graphs and some tables and it also includes the conclusion.

Kỹ năng: Kĩ thuật cơ khí, Research Writing

Xem thêm: parts academic writing, poster writing, absas, a1, two slides, slides, engines, diesel, slides presentation, presentation academic writing, mechanical presentation slides, academic poster, mechanical engineering academic writing, presentation engineering, academic presentation slides, academic writing mechanical engineering, slides talking points, talking points slides, powerpoint slides talking points, writing small introduction, mechanical engineering work, small engines, paragraphs engineering, engineering paragraphs, academic presentation

Về Bên Thuê:
( 88 nhận xét ) Delhi, India

Mã Dự Án: #4551702

Đã trao cho:

c4chamod

-Engineering Solutions-

$40 USD trong 3 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

sheak

Quality writer at your service please consider my bid for high quality work on time

$55 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.1
atigastudio

Please provide me more details

$30 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
2.9
surajvmohan

I can do this for you.

$30 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
2.6
smfmj

Would like to help you out. see the PM

$35 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0