Đã Đóng

Need A Chemical engineer and Physics Expert

Job Description:

I need an expert in comsol who can do a model simulation for dilution river flow in multi physics ...thanks

Kĩ năng: Kĩ thuật cơ khí, Kĩ thuật, Vật lý, Matlab and Mathematica, Kĩ thuật hóa học

Về khách hàng:
( 93 nhận xét ) AGBADO OKE ARO, Nigeria

ID dự án: #35374271