Đã hoàn thành

Profitable MT4 Coding

This project is for profitable MT4 coding. It required 10 years of profitable backtesting combined with live trading results.

Kỹ năng: Lập trình C++, Thị trường thương mại, Metatrader

Xem thêm: mt4 coding, mt4, mt4 project, mt4 c++, coding, coding|, mt4 trading, coding years, mt4 pending, mt4 mt4, live mt4, markets financial, mt4 results, project mt4, mt4 profitable, ajax live filter mysql results, coding mt4, online trading sites provide data project, mt4 live, backtesting trading, mt4 backtesting, backtesting metatrader, trading backtesting, metatrader mt4, backtesting mt4

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Vancouver, Canada

Mã Dự Án: #1075068

Đã trao cho:

ProCodeCorp

Hello, I Posted PM. Regards

$100 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2