Đã Đóng

Pinescript to Amibroker with little modification -- 2

I want to convert Pinescript to Amibroker with little modification

Kĩ năng: Metatrader, Pine Script, Amibroker Formula Language

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Ibadan, Nigeria

ID dự án: #32696290