Đã Đóng

Camera device driver coder

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

STManikandan

I am a python and Embedded developer... Great expertise in Raspberry pi and its packages.... I can help you to interface the camera device with Raspberrypi

₹5000 INR trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.0