Đang Thực Hiện

129962 MS Access application

HI folks,

I need an ms access application perhaps in VBA code that will let me keep track of about 4 reports. We will call it the report manager.

So the manager must: Keep track of who the report was sent to, what report was sent, when the report came back, and also if the report is late. more details to follow.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access

Xem thêm: microsoft vba, ms access, microsoft access vba, application microsoft access, access manager, application vba, access report code, access code report, code access vba, access vba code, vba code access, code vba, code access report, code vba access, report access, vba code access application, report manager, access code vba, vba reports, report vba, microsoft access application, call application, access report code vba, access vba reports, application call

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Commack, United States

Mã Dự Án: #1876130

Đã trao cho:

jashsoftpk

Hello, plz check pm.

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0