Đang Thực Hiện

162882 MS Access to MySQL

Project Description: Transfer information in MS Access database to new MySQL database

Work Required:

1) Setup new MySQL database(fields below)

2) Write script to transfer information from Access database to MySQL database

Database fields:

-manufacturer

-model

-driver

-pass

-rear

-start year

-end year

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, MySQL

Xem nhiều hơn: ms access work, ms access, MS Access Database, write mysql, model year database, mysql project work, manufacturer required, model access, microsoft access database project, mysql year model, required access database, database access required, access required, script year model, mysql microsoft project, transfer access, mysql start, ms access project work, ms access model, mysql transfer database, microsoft project mysql, script microsoft access, microsoft project access database, access database project work, access database project required

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1909073