Đã Đóng

Access Database expert needed.......

Job Description:

i need the Database expert need for multiple jobs. Details will be shared.

Kĩ năng: Microsoft Access, Quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 554 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #31831317