Đang Thực Hiện

VBA classes MS Access

For some tables in a MS Access database we need classes to get data, to update data and to add data.

The used code should be compatible with SQL server for future upgrades.

Kỹ năng: Microsoft Access

Xem thêm: vba with, vba for, sql microsoft access, microsoft vba, microsoft access sql, sql access, ms access, microsoft access vba, access sql, add code access vba, vba add update, access vba sql server, add access, code database access, data vba, vba sql, add code access database, database vba, compatible access, montapacking, microsoft server 2012, code access vba, access vba code, vba code access, access data sql server

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Gorinchem, Netherlands

Mã Dự Án: #1750695

Đã trao cho:

infoshree80

As discussed

$85 USD trong 4 ngày
(15 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

chinni646

Hi, I have experience in this. Please check pm. Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0