Đã Đóng

Mô phỏng động lực học vi sai bằng phần mềm Ls Dyna