Đã Đóng

Powerapps

Job Description:

*PowerApps*

-Connecting to sql server

- Write back to DB SQL Server

- Security setup

Kĩ năng: Microsoft SQL Server, MySQL, Power Automate, PowerApps, Windows Server

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Concord, United States

ID dự án: #35827012