Đã Đóng

Microsoft dynamics 365 guides

Job Description:

We are planning to develop pilot/POC using microsoft dynamics 365 guides hololens, for that we need some guidance for this, if any expert in this domain, please ping me.

Kĩ năng: Microsoft

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Coimbatore, India

ID dự án: #33570044