Đã Đóng

Powershell cript to query ldap

I would like a script written in powershell to pick the mac address of a newly imaged machine, query ldap server, match mac address to existing entry on ldap, pick machine name associated to the macaddress and rename machine.

Kỹ năng: Microsoft

Xem thêm: powershell, ldap query server powershell, powershell script ldap query, n query, ldap, ldap server, powershell script name, powershell script address, address powershell script, microsoft server 2012, script rename, ajax ldap query username, powershell script, webdav existing file server, server mac address, rename script, query script, ajax ldap query, server query script, server query

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1632040

1 freelancer đang chào giá trung bình £225 cho công việc này

singhn

Greeting, My Name is Navdeep a.k.a v-2nas an Ex-Microsoft Enterprise Support Professional with over 7+ Years in Consulting, IT Architect, Transitions, Migrations, Deployment, Troubleshooting in Enterprise Platform Thêm

£225 GBP trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1