Đã Đóng

Need IONIC developer -- 3

Need ionic developer urgently for replace a plugin used in my code with latest one.

Kĩ năng: Mobile App Development, HTML5, PhoneGap, AngularJS, Ionic Framework

Về khách hàng:
( 58 nhận xét ) Navi Mumbai, India

ID dự án: #34827006