I want to design a fully functional 3d shooting multiplayer game

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a skilled game developer to design a fully functional 3D shooting multiplayer game for mobile platforms. The game should have a preferred gameplay style of first-person shooter. I have some specific features and mechanics in mind for the game.

Skills and Experience:

- Proficiency in game development for mobile platforms

- Strong knowledge of 3D game design and development

- Experience in creating multiplayer games

- Expertise in first-person shooter gameplay mechanics

- Ability to implement specific features and mechanics as per client's requirements

Mobile App Development Unity 3D Thiết kế trò chơi Phát triển game Android

ID dự án: #37211422

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₹110686 cho công việc này

abhiani9759

Hello, I'm Anshika, a skilled game developer with over 8+ years of experience in creating multiplayer games. I understand that you are looking for someone to design a fully functional 3D shooting multiplayer game for m Thêm

₹350000 INR trong 7 ngày
(13 Nhận xét)
5.4
Utkarshshukla929

**Vite Game Studios** Bid Budget: ₹1,20,000 Deadline: 30 Days Dear , We at Vite Game Studios are thrilled to submit our proposal for the development of your fully functional 3D shooting multiplayer game for mobile p Thêm

₹1050 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0