Đang Thực Hiện

Mobile development

Được trao cho:

Exceptionaire

Hey, I went through your brief and understand that you are looking to develop an Android app. I request you to share some more information regarding the project. Without a clear scope it would be difficult to submit a Thêm

₫620561 VND / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫579190/giờ cho công việc này

phpMaestro

Chào bạn, Lời chào hỏi!! Chúng tôi đã trải qua yêu cầu dự án của bạn để thiết kế và phát triển một ứng dụng cho nền tảng Android. Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn rằng chúng tôi chắc chắn có thể làm việc với Thêm

₫567010 VND / giờ
(35 Nhận xét)
8.7
₫550000 VND / giờ
(10 Nhận xét)
4.7