Đang Thực Hiện

Anti-smoking app

Count cigarettes smoked ( tap +1) vibrate (when pass limit)

Profile account (set daily limit, set age start smoking, personal info…)

Weekly update graph and grid ( cigarette smoked, nicotine inhaled..)

Info page: advantages and disadvantages of smoking

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: anti smoking app, graph info, weekly limit, vibrate, tap, app update, app count, anti android, android anti, android app personal, page phone app, grid daily, mobile grid, mobile app update, android app info, grid android, personal app, graph app, android app info page, profile app, android graph app, mobile info app, cigarette android, start app android, android page

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #1017643

1 freelancer đang chào giá trung bình $1200 cho công việc này

hegazy

As discussed :)

$1200 USD trong 45 ngày
(11 Đánh Giá)
7.1