Lazy loading image from the list of Url !

Đã hoàn thành Đã đăng vào Oct 6, 2013 Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

- Có một danh mục đường dẫn tới các hình ảnh nhỏ (thumbnails) (Ví dụ: 5 link);

- Viết một Lazy Gallery để tải hình ảnh tự động;

- Khi click lên một hình trong Gallery thì chỉ thị quá trình tải hình đồng thời khi kết thúc tải sẽ hiển thị hình ảnh đã tải từ một link khác (true size of image).

- Khi xem hình phải có đầy đủ các chế độ: Phóng to, thu nhỏ, kéo sang trái/để hiển thị hình tiếp theo như của android.

Android Mobile App Development

ID dự án: #4999536

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa Oct 8, 2013 đang mở

Được trao cho:

BuddingDev

Hi NextBillGate, I have experience on Image manipulation and lazy loading techniques. I will complete this project in the given time frame. Thank you.

$15 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.5

3 freelancer chào giá trung bình$38 cho công việc này

DeathLine

Chào bạn, mình có thể viết app này cho bạn Thêm

$73 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.0
MobFaceTech

We are a team of 6 people with a park work history of 4 years in a company . where we created more than 4 dozen application in android + ios we have speciality in android and java development we have developed many pr Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.4