Đã hoàn thành

Lazy loading image from the list of Url !

- Có một danh mục đường dẫn tới các hình ảnh nhỏ (thumbnails) (Ví dụ: 5 link);

- Viết một Lazy Gallery để tải hình ảnh tự động;

- Khi click lên một hình trong Gallery thì chỉ thị quá trình tải hình đồng thời khi kết thúc tải sẽ hiển thị hình ảnh đã tải từ một link khác (true size of image).

- Khi xem hình phải có đầy đủ các chế độ: Phóng to, thu nhỏ, kéo sang trái/để hiển thị hình tiếp theo như của android.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: save image using url sql server 2005, list url videos, scrolling image list, flash image link url, loading image xml flash tutorial example, loading image rotate, image hosting url free, web form image list dropdownlist, loading image xml file silverlight, image getimageurl url, smooth scrolling image list javascript, flash dynamic image list, flash scroll image list, display image based url parameter, chương trình đào tạo copywriter, data entry job có đáng tin

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #4999536

Được trao cho:

BuddingDev

Hi NextBillGate, I have experience on Image manipulation and lazy loading techniques. I will complete this project in the given time frame. Thank you.

$15 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.5

3 freelancer chào giá trung bình$38 cho công việc này

DeathLine

Chào bạn, mình có thể viết app này cho bạn Thêm

$73 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.0
MobFaceTech

We are a team of 6 people with a park work history of 4 years in a company . where we created more than 4 dozen application in android + ios we have speciality in android and java development we have developed many pr Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.4