Đang Thực Hiện

In App Purchasing to existing iPhone App

Được trao cho:

MaestrosoftIndia

Please check your PMB. Thanks

£60 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình £103 cho công việc này

guruofiphone

A team of 3 enthusiasts iOS developers and all of them having more than 3 years of development experience. I am sending you my portfolio and queries regarding the app via PMB.

£150 GBP trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
6.2
qsvn

We are experts in smartphone development. We are ready to start.

£50 GBP trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.7
iViperious

Very easy , Let my team do it and Support for your App :) . Please check PMB thanks.

£150 GBP trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.0