Đang Thực Hiện

iPhone app enhancements

Đã trao cho:

infomatsINC

thanks and here is the bid

$1100 USD trong 10 ngày
(21 Đánh Giá)
7.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $1117 cho công việc này

davidmiller7

Hello Sir, Please check PMB for listing and confident to complete the project with quality services.. Best Regards

$1500 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nrsoftsolutions

check pmb for our bid.

$750 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0