Đang Thực Hiện

PSD to Mobile JQuery HTML5 (2 Pages)

PSD to Mobile JQuery HTML5 (2 Pages). Simple easy Job for the right person. Thank you

Need done ASAP

Kỹ năng: Android, HTML5, iPhone, jQuery / Prototype, Mobile App Development

Xem thêm: jquery mobile psd, mobile jquery psd, jquery 2, html5 job, psd mobile, jquery html, html5 jquery, jquery easy, easy jquery, easy mobile, easy psd html, mobile easy job, right pages, simple html5 iphone, jquery phone, simple html jquery, easy job asap, html5 psd, iphone html5 simple, asap iphone, mobile jquery html, simple html5 psd, psd mobile phone, html jquery mobile, phone psd

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Orlando, United States

Mã Dự Án: #1630549

Đã trao cho:

prolanzer

Ready to start. PM sent.

$100 USD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
4.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $104 cho công việc này

jDevAndDesign

please check your pmb

$185 USD trong 3 ngày
(95 Đánh Giá)
6.5
sanjay2004

We can help you in this regard.

$100 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
5.8
petterpp1

***** Dear. I have an experience to develop a lot of mobile websites and apps using HTML5, JQuery and Javascript for 4+ years. Please check your PMB. Best regards. Petter. *****

$100 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.7
web303

I am ready to work !

$220 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.4
auxius

Sir i can start right away

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
harsh24

I will do that for you. please check message for more detail.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
3.0