Đã Đóng

Viết ứng dụng Android

Xây dựng một ứng dụng IPS trên android bao gồm những chức năng như đọc gói tin di từ internal và external. Lọc các gói tin đó theo một mẩu cụ thệ có sẵn.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: m&t, vi, Theo, l & t, d g, d di, BAO, external analysis internal analysis, external web internal database access, internal searching external searching website aspnet, data entry vi t nam, openvpn ubuntu problem eth1 eth0 internal external, vi t nam teline, internal amd external communication, internal external communication toyota, toyota internal external communication, redirect joomla internal external

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7116109