Đã Hủy

Convert phonegap into IPA file and upload it to app store -- 5

Convert phonegap into IPA file and upload it to app store Budget 400 inr.

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: cordova build ios release, create xcarchive, ionic generate ipa file, cordova run ios device, cordova build ios on windows, cordova build ios command line, xcarchive to ipa, cordova build ipa, upload ipa app store, iphone app store upload, iphone upload app store, upload iphone app store

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) chennai, India

Mã Dự Án: #14824372

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹950 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
4.2
deven16dec

A proposal has not yet been provided

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0