Đã Đóng

copy writing

I need a mobile site. I would like it designed and built.

Kĩ năng: Mobile App Development, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Erode, India

ID dự án: #26884975

3 freelancer chào giá trung bình ₹167/giờ cho công việc này

saisandilyakomma

I am just looking for part time jobs and I am here to finish work in time without any mistakes if any mistakes I will do n times and I will send it .

₹222 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
postbox00000007

gzggshzhzgzhzgzgzhjsdjdjdjdjdjdjdhsnsbsvvvvvvcccffgjhdhaisgsystsyssgsgts sgsgstsgsgsgsgzbzkzjgzggshzhzgzhzgzgzhjsdjdjdjdjdjdjdhsnsbsvvvvvvcccffgjhdhaisgsystsyssgsgts sgsgstsgsgsgsgzbzkzjgzggshzhzgzhzgzgzhjsdjdjdjdjdjdj Thêm

₹111 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
₹167 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0