Đã Đóng

custom cordova ios plugin for ionic 5

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2250 cho công việc này

pradeep7thite

I am a full stack website and mobile application JavaScript developer( Hybrid developement). #MEAN DEVELOPER Programming languages : NodeJS, JavaScript, python, dart Framework & library : Ionic 4/5, Angular, VueJS, Thêm

₹2250 INR trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.3