Đã Đóng

Dating app

I am looking for an app developer who can design a dating app

Kĩ năng: Mobile App Development, PHP, Android App Development, App Development, iOS Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #33706864

101 freelancer chào giá trung bình€1300711 cho công việc này

(115 Nhận xét)
9.9
(225 Nhận xét)
9.3
(393 Nhận xét)
9.6
(618 Nhận xét)
9.7
(225 Nhận xét)
9.3
(302 Nhận xét)
9.5
(1346 Nhận xét)
10.0
(223 Nhận xét)
9.2
(127 Nhận xét)
9.3
(202 Nhận xét)
9.2
(563 Nhận xét)
9.4
(207 Nhận xét)
9.1
(896 Nhận xét)
9.4
(337 Nhận xét)
8.9
(234 Nhận xét)
8.7
(226 Nhận xét)
9.1
(158 Nhận xét)
9.0
(507 Nhận xét)
9.1
(82 Nhận xét)
8.6
(523 Nhận xét)
8.8