Đóng

Mobile app

Dự án này đã được trao cho amitorada với giá $2500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

‏,The application supports IOS & Android user to view the service he wants and show him a number of options that offer the service at a certain price and the user chooses one person to provide the service at the beginning is open a conversation between the parties to explain the required then accept the request and the amount is booked in the account The user until the end of the service provider and then edit the amount to the service provider Note that the amount is divided into two sections 20% ؜ for the application account 80% ؜ for the user account, the application serves Arabic and English language

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online