Đã Đóng

I need an app developer

22 freelancer chào giá trung bình$1970 cho công việc này

(70 Nhận xét)
9.2
(237 Nhận xét)
9.1
(481 Nhận xét)
9.2
(33 Nhận xét)
8.5
(130 Nhận xét)
7.9
(17 Nhận xét)
7.8
(125 Nhận xét)
8.1
(124 Nhận xét)
8.4
(58 Nhận xét)
7.7
(51 Nhận xét)
7.0
(100 Nhận xét)
7.2
(13 Nhận xét)
7.3
(41 Nhận xét)
7.2
(10 Nhận xét)
7.1
(13 Nhận xét)
6.8
(5 Nhận xét)
5.9
(11 Nhận xét)
6.3
(66 Nhận xét)
6.3
(24 Nhận xét)
5.8
(5 Nhận xét)
5.7