Đã Đóng

vpn app is not connecting to server after publishing to play store

Job Description:

when i published my vpn application its working fine but server is not connecting it showing waiting only.

Kĩ năng: Mobile App Development, Android, VPN

Về khách hàng:
( 5 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #33503495