Đang Thực Hiện

Write Good Web game development in Unityy

NEED SOME 1 who Write Good Web game development in Unity

Kỹ năng: Android, Phát triển game, iPhone, Mobile App Development, Unity 3D

Xem thêm: web game development framework, web game development, write good web content, write conclusion web development, good write ups web, write good web page, write bid web development, write ups web development

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #14795995

Đã trao cho:

$100 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $141 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(32 Đánh Giá)
6.4
jinzhenzhu8691

Dear sir, I can de perfect your game. I use Unity-3d, Cocos-2d and Cocos-2dx For design, I use Maya. The design is very important in developing game. I can 3D, 2D design, character design, animation design. If yo Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
4.3
$155 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6