Đã Đóng

Move a Queen bed from Bondi - to another area of Bondi

Move 1 queen bed and Bed frame down some stairs then drive 5 mins then deliver on ground floor.

Kĩ năng: Di chuyển, Furniture Removal, Lao động phổ thông, Quét dọn nhà, Housework, Odd Jobs, Removal Services, Trucking

Địa điểm: Bondi Beach, Australia

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #33703275