Đã Đóng

Mural Artist

I need someone to come into a room and paint a picture of a lion breathing fire on the wall.

Kĩ năng: Bích họa, Vẽ tranh, Oil Painting, 2D Drawing, Thủ công & Mỹ nghệ, Digital Painting, Drawing Artist, Vẽ kĩ thuật, Local Job, Matte Painting, Mĩ thuật, Watercolor Painting

Địa điểm: Boston, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Cambridge, United States

ID dự án: #34323202