Choir sound support for event in Birmingham City Centre

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Support for a 30 minute concert from a choir. They need 5 identical vocal mics (SM58 or 57s are fine) on boom stands and a minimum of two monitors. 1pm - 1.30pm on 21 June.

We need somebody to provide equipment, set up and administer during the choral performance.

Âm nhạc Dịch vụ audio Voice Talent Sản xuất âm thanh Thiết kế Âm thanh Audio Engineering Audio Mastering Audio Processing Music Management Music Production Voice Assistance Devices

ID dự án: #36685779

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Birmingham, United Kingdom