Đã Đóng

Solo musician

Looking to hire a musician to play for nice people working on a rural farm near Garberville, CA

Kĩ năng: Âm nhạc, Sản xuất âm thanh, Dịch vụ audio, Thiết kế Âm thanh, Voice Talent

Địa điểm: Redway, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #34817931