Đang Thực Hiện

125964 Add four fields to a MySql DB

we need someone to help add 4 fields to a database which was created by programmer 'nik' of whom we are unable to locate.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: need a mysql programmer, nik, mysql add fields, Fields

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1872131