Đã hoàn thành

9477 bkp osc database using csv

Hello, i lost my oscommerce databese and the only backup file i have, is an excel csv generated by the phpmyadmin panel. i tried to upload that without success... i need someone good on this that can do it really on time! thank you! attached is the csv file.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: lost excel, backup database, upload csv phpmyadmin, mysql osc, csv phpmyadmin, excel upload oscommerce, mysql csv file, database using excel, using excel database, phpmyadmin csv, database using, upload csv file, csv mysql oscommerce, oscommerce upload excel, upload database oscommerce, osc database, upload csv, database csv, csv file upload, need someone csv, upload oscommerce csv, oscommerce backup, mysql csv, excel oscommerce, excel database mysql

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) oliveira, Brazil

ID dự án: #1760344

Được trao cho:

$20 USD trong 1 ngày
(121 Đánh Giá)
5.5