Đang Thực Hiện

7437 Copy files from server

I'm looking for someone who can copy all the files from my old server to my new server and make sure everything works properly. The old server is linux and the new server is windows.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql copy, copy files linux server, copy linux, copy files server, copy files server server, server server copy, files copy

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1758306