Đã hoàn thành

937 Copy MySQL and Upload it to

Hi - this should be really simple. I need you to download a Mysql database on one of my domains and upload to a seperate domain. That's it. Thanks for bidding.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: download mysql, mysql copy, download and upload, copy upload, mysql copy database, upload mysql, mysql download upload, simple copy database, download upload database, mysql upload, upload mysql database domain, copy mysql database, copy database mysql, mysql database upload, copy mysql domain, copy database database mysql, mysql bidding, mysql anything

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Denham Springs, United States

Mã Dự Án: #1751805

Đã trao cho:

$6 USD trong 0 ngày
(31 Đánh Giá)
5.3