Đóng

143380 Easy One

Dự án này đã được trao cho hpplex với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

This is a fast one. I set up a mysql database on a site and I need to set the tables. I have the instructions, with the file [url removed, login to view], I am not good with mysql and what might take you 1 minute might take me 1 hour.

Need this done fast..

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Xem nhiều hơn:

easy tables

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online