Đang Thực Hiện

143380 Easy One

This is a fast one. I set up a mysql database on a site and I need to set the tables. I have the instructions, with the file [url removed, login to view], I am not good with mysql and what might take you 1 minute might take me 1 hour.

Need this done fast..

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: easy tables

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1889556

Đã trao cho:

hpplex

Ready to start.

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0