Đang Thực Hiện

8496 Linux Server Administration

need a reliable, experienced and professional long term server admin to manage a linux server with cpanel.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: server manage, server administration, manage server, linux server administration, reliable server, linux term, mysql administration, need linux server, term server, admin linux server, manage linux server, manage linux, experienced linux, linux long term, linux cpanel, cpanel server admin, need server admin, cpanel server, linux mysql admin, server administration linux, cpanel linux

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1759363

Đã trao cho:

phpdevelopersl

let's do it!

$330 USD trong 31 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0