Đang Thực Hiện

126349 Move Database

Looking for someone who could dump data from one invision power board database to another one.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: database dump, move database, database move, invision power, power board, move data mysql, mysql move database, invision power board, move mysql database, invision board, dump mysql

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

Mã Dự Án: #1872516