Đang Thực Hiện

327373 mysql database 2

Need sql text file to place data into mysql database.

Will be 1 table with 6 columns and 60 rows of data.

I will give all data in text file.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql database , text file mysql database, mysql text file, mysql columns rows, text mysql table, rows columns mysql, mysql columns, text file mysql, rows database, data mysql database, mysql sql file, mysql anything

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Las Vegas, Canada

ID dự án: #2073180