Đang Thực Hiện

426 Mysql export via ssh

My hosting company vizaweb appears to have gone bust. I urgently need a way of exporting the data contained in a MySQL database on their servers. I can SSH into the account getting a jailshell prompt, but any mysql command hangs. Cannot access via web interface (cpanel)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: mysql data access, cpanel mysql database, ssh, export mysql, database export data, mysql export database, export database mysql, ssh account, bust, export company, mysql account, export access mysql, mysql interface, mysql data export, mysql database interface, hosting ssh, export access database, mysql web interface, hosting mysql, export database, ssh command, database export, mysql database web interface, web interface mysql, mysql anything

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1751294

Đã trao cho:

Petruchek

price is for recreating SQL strcuture of database

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0